Zásady o soukromí

Úvod

Společnost Standex International Corporation a její celosvětové sesterské společnosti, dceřiné společnosti, divize a společnosti (společně dále jen „Standex“, „my“, „náš“, nebo „nás“) respektují vaše soukromí a vaše práva řídit vaše osobní údaje.

Tyto zásady o soukromí (dále jen „Zásady“) popisují typ informací, které od vás můžeme shromažďovat nebo které nám můžete poskytovat, naše praktiky shromažďování, používání, udržování, ochrany a odhalování daných informací a to, jak nás můžete ohledně daných informací kontaktovat. Přečtěte si, prosím, tyto Zásady pečlivě, abyste pochopili naše zásady a praktiky ohledně vašich informací a způsob, jak s nimi budeme nakládat.

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se vztahují k jednotlivci a buďto identifikují daného jednotlivce nebo mohou být použity k identifikaci daného jednotlivce. Příklady osobních údajů zahrnují jednotlivcovo jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu, IP adresu, telefonní čísla nebo jiné jedinečné identifikátory.

Informace, které shromažďujeme

Shromažďujeme několik různých typů informací, v závislosti na interakci mezi vámi a námi.

Automaticky shromažďované informace. Když navštívíte některé z našich stránek, můžeme automaticky shromažďovat a zaznamenávat jisté osobní údaje z vašeho zařízení pomocí cookies a podobných technologií. Tyto osobní údaje mohou zahrnovat vaši IP adresu, webový prohlížeč anebo typ zařízení, oblasti stránek, které navštívíte, datum a čas vaší návštěvy, údaje o umístění a použitém Poskytovateli internetového připojení. Technologie, které používáme k tomuto automatickému shromažďování údajů, mohou zahrnovat:

Cookies (nebo cookies prohlížeče). Cookie je malý soubor umístěný na pevném disku vašeho počítače. Náš systém bude automaticky vydávat cookies, když nasměřujete svůj prohlížeč na naše stránky. Nastavení vašeho prohlížeče mají možnosti, které blokují použití cookies. Nicméně pokud toto nastavení aktivujete, může to znemožnit přístup nebo použití jistých částí našich stránek.

Google Analytics. Abychom mohli analyzovat způsob použití našich stránek návštěvníky, můžeme používat Google Analytics, které používají cookies ke shromažďování standardních internetových záznamových informací a informací o chování návštěvníků. Tyto informace jsou přenášeny přímo do společnosti Google a jsou zpracovávány pro sestavování statistických zpráv o činnosti stránek pouze pro naše stránky. Používáme tyto informace k pochopení a analyzování trendů a preferencí používání návštěvníků našich stránek, abychom vylepšili náš obsah a marketing. Pro více informací, prosím, navštivte zásady o soukromí společnosti Google na adrese policies.google.com/privacy a stránku pomoci Google Analytics na adrese support.google.com/analytics.

Sledování hovorů. Když nás kontaktujete prostřednictvím telefonu, můžeme zaznamenávat jisté informace, které zahrnují osobní údaje, jako je telefonní číslo, jméno sdružené s telefonním číslem, vaše geografické umístění, délka hovoru a jakékoli kontrolní informace. Dané hovory mohou být zaznamenávány, takže jakékoli osobní údaje, které nám poskytnete během rozhovoru, mohou být shromažďovány. Jakékoli takové záznamy jsou používány výhradně pro účely školení zákaznického servisu a zajištění jakosti a nejsou sdíleny s žádnými třetími stranami.

Informace, které nám poskytnete. Když nás kontaktujete přímo, prostřednictvím stránek (pomocí kontaktních formulářů), e-mailu nebo osobně, můžete nám poskytnout a my můžeme shromažďovat osobní údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa a pracovní funkce (jste-li sdruženi se stávajícím nebo potenciálním zákazníkem, prodejcem, partnerem nebo jinou stranou, s níž máme nebo můžeme vyvinout obchodní vztah). Dále můžeme shromažďovat informace o vašich vyhledávacích dotazech na našich stránkách, odpovědi na průzkumy a záznamy a kopie korespondence (pokud nás kontaktujete). Když žádáte o zaměstnání, můžete nám poskytnout a my můžeme shromažďovat osobní údaje. Běžně jsou těmito údaji vaše jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, současná pracovní funkce, dřívější historie zaměstnání a jiné informace, které poskytujete ve vašem životopisu neboli curriculum vitae.

Jak používáme shromažďované informace

Informace, které shromažďujeme nebo které nám poskytnete, včetně vašich osobních údajů, používáme k provozování, udržování, vylepšování a poskytování všech vlastností našich stránek, abychom vám poskytovali informace, výrobky a služby, které si vyžádáte, abychom rozšířili jakýkoli stávající nebo potenciální obchodní vztah s vámi anebo vaším zaměstnavatelem, abychom pochopili a analyzovali trendy a preference použití návštěvníků našich stránek, abychom s vámi komunikovali prostřednictvím našich zpravodajů, abychom analyzovali a sledovali účinnost marketingového úsilí a abychom hodnotili vaši kandidaturu na zaměstnání, pokud jste podali žádost o zaměstnání nebo poptávku.

Komu informace odhalujeme a proč

Vyjma toho, co je popsáno v těchto zásadách, nebudeme sdílet osobní údaje se třetí stranou, pokud odhalení neodsouhlasíte nebo není požadováno zákonem. Souhrnné informace (informace, které neidentifikují žádného jednotlivce) o návštěvnících našich stránek můžeme odhalovat bez omezení. Žádné osobní údaje neprodáváme ani nepronajímáme třetím stranám.

Osobní údaje mohou být sdíleny:

• mezi sesterskými a dceřiným společnostmi firmy Standex pro lepší poskytování výrobků a služeb Standex;

• s dodavateli, prodejními zástupci, poskytovateli služeb a jinými třetími stranami, které poskytují podporu našim firmám a jsou vázány smluvními povinnostmi ohledně udržování vašich informací v důvěrnosti a ohledně používání vašich informací pouze pro upřesněné námi účely;

• s třetími stranami k naplnění účelu, pro nějž nám informace poskytujete (pokud nám například poskytujete kontaktní podrobnosti, abyste mohli obdržet naše výrobky, budeme dané informace sdílet s dopravci, aby vám byl výrobek doručen);

• s vládními či regulačními agenturami, když je to potřeba ke splnění soudního příkazu, zákona nebo právního procesu;

• se třetími stranami pro prosazení našich dohod (například účtovací a inkasní služby) nebo ke splnění smluvních povinností (například jako součást nákupu nebo prodeje firmy, majetku, výrobků či služeb).

Jak přistupovat k informacím a řídit je

Respektujeme vaše práva na soukromí a poskytujeme vám přiměřený přístup k vašim osobním údajům. Můžete k vašim osobním informacím přistupovat, opravovat je, vymazat je a namítat vůči našemu použití těchto informací. Můžete také požadovat, abychom omezili jakékoli použití nebo přenos vašich informací a můžete odvolat jakýkoli předtím udělený souhlas s použitím nebo přenosem vašich informací. Pro cokoli z předcházejícího nás, prosím, kontaktujte přímo na adrese privacy@standex.com. Máte také právo podat stížnost u relevantní dozorčí autority ohledně našich praktik. Pamatujte, prosím, že k jakýmkoli informacím získaným Google Analytics může přistupovat, opravovat je nebo je mazat pouze společnost Google, takže ohledně daného postupu, prosím, nahlédněte do zásad o soukromí společnosti Google.

Když podáte online formulář pro žádost o zaměstnání, poptávky nebo registraci pro výrobky a služby na kterýchkoli našich stránkách nebo jinak vyžádáte informace, poskytujete předchozí výslovný souhlas s tím, aby vám společnost Standex zaslala „obchodní elektronické zprávy“ (CEM), což zahrnuje textové zprávy, e-mailové zprávy atd. Můžete se poté odhlásit z přijímání dalších CEM odhlášením pomocí pokynů obsažených v CEM nebo zasláním e-mailu uvádějícího vaši žádost o odhlášení na adresu privacy@standex.com.

Zabezpečení a ukládání údajů

Podnikáme veškeré přiměřené kroky k ochraně nám podaných informací, včetně následujících všeobecně přijatých norem odvětví pro přenos a ukládání osobních údajů. Udržujeme vhodná administrativní, technická a fyzická zabezpečení pro ochranu osobních údajů proti nahodilému nebo nezákonnému zničení, náhodné ztrátě, neoprávněnému pozměnění, neoprávněnému odhalení nebo přístupu, zneužití a jakékoli jiné nezákonné formě zpracování. Nicméně žádná metoda přenosu přes internet ani metoda elektronického ukládání není zcela bezpečná. Nemůžeme zajistit ani zaručit zabezpečení žádných informací, které nám přenesete přes internet a činíte tak na vlastní riziko.

Námi shromažďované osobní údaje mohou být uloženy a zpracovány v jakékoli zemi, kde společnost Standex nebo její sesterské společnosti, dceřiné společnosti nebo poskytovatelé služeb udržují zařízení. Společnost Standex má sídlo ve Spojených státech, takže budou nutně nastávat přenosy informací do Spojených států. Když jsou informace přenášeny mezi zeměmi, bude daný přenos buďto do země, která má vydané rozhodnutí o přiměřenosti, nebo podle smlouvy, která zajišťuje ochranu informací. V pozdějším případě si můžete vyžádat kopii smlouvy kontaktováním privacy@standex.com nebo úředníka ochrany údajů na adrese níže.

Uchování údajů

Společnost Standex uchovává osobní údaje a relevantní informace po nutnou dobu k naplnění účelu, pro nějž nám byly poskytnuty, nebo tak dlouho, jak je nutné ke splnění našich právních povinností, vyřešení sporů a prosazení našich dohod.

Naše zásady vůči dětem

Ochrana soukromí dětí je obzvláště důležitá. Naše stránky nejsou určeny pro děti pod 18 let věku a neshromažďujeme vědomě osobní údaje od dětí pod 18 let věku. Je-li vám méně než 18 let, nepoužívejte, prosím, naše stránky ani na nich neposkytujte žádné informace. Pokud zjistíme, že byly osobní údaje shromážděny od osob pod 18 let věku a bez ověřitelného souhlasu rodičů, podnikneme vhodné kroky k vymazání daných informací. Věříte-li, že bychom mohli mít jakékoli informace od nebo o dítěti pod 18 let věku, upozorněte nás, prosím, na adrese privacy@standex.com.

Změny našich Zásad o soukromí

Tyto Zásady jsou aktuální k datu účinnosti uvedeném na spodní straně této strany. Jakékoli provedené změny budou umístěny na této straně, takže jste zodpovědní za pravidelné revidování těchto zásad ohledně případných změn. Vaše pokračující používání našich stránek po jakýchkoli změnách těchto Zásad bude tvořit vaše přijetí daných úprav a aktualizací.

Podmínky použití

Prosím, viz naše Podmínky použití, které řídí váš přístup k našim stránkám a jejich použití, na: www.standex.cz

Kontaktní informace

Máte-li nějaké otázky nebo připomínky o těchto Zásadách nebo našich praktikách týkajících se soukromí, kontaktujte nás, prosím, e-mailem na adrese: privacy@standex.com nebo poštou na adrese:

Standex International Corporation
ATTN: Data Privacy Officer
11 Keewaydin Drive
Salem, NH 03079

Když jsou údaje námi shromažďovány nebo vámi poskytovány nám (a vy jste Subjekt údajů, dle definice v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“)), jsme ohledně daných údajů Správcem údajů (dle definice v GDPR).

Děkujeme vám za navštívení a použití našich stránek!

Poslední úprava: 20. dubna 2018